Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

נהיגה ללא רישיון נהיגה

קיבלת דוח קנס או הזמנה למשפט? יש לך צורך בייצוג עורך דין או ביטול נקודות?

נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!

נהיגה ללא רישיון נהיגה

נהיגה ללא רישיון נהיגה – השלכות וענישה

נהיגה ללא רישיון נהיגה היא אחת מהעבירות החמורות ביותר בפקודת התעבורה. בגין עבירה זו בתי המשפט קובעים עונשים חמורים בדמות של פסילת רישיון נהיגה לתקופות ארוכות ואף לעיתים ענשי מאסר בפועל. לעבירה זו יש מספר רב של גוונים כאשר בתי המשפט מתייחסים אליהם באופן שונה בבואם לגזור את דינו של נהג הנאשם. במאמר קצר זה נתייחס לכל הגוונים ונדבר על הענישה הצפויה במקרה של הרשעה בכל אחת מן העבירות.

הבסיס החוקי – סעיף 10 לפקודת התעבורה "איסור נהיגה ללא רישיון נהיגה"

10. (א) לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.

(ב) בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

(ג) לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ-לארץ.

הסבר קצר: המחוקק קובע כי חובה לנהוג ברכב כאשר יש לנהג רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב וחובה לנהוג לפי התנאים שנקבעו ברישיון הנהיגה.

כמוכן מי שבעל הרכב או שליטה על הרכב בידו לא ייתן לאדם שאין לו רישיון נהיגה לנהוג ברכב.

ענישה:

נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם

עבירות לפי סעיף 10 לפקודה כלומר נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם או בעל רכב שנותן לאדם ללא רישיון נהיגה לנהוג, הן עבירות מסוג הזמנה לדין.

בית המשפט רשאי לפי סעיפים 35 ו 62(1) לפקודת התעבורה לגזור על נהג הנאשם פסילה לתקופה או לצמיתות ועונש מאסר עד שנתיים.

מדיניות המשטרה בענישה

בכל מקרה של נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם משטרת ישראל מבקשת עונשי פסילה לתקופה ארוכה ומאסר בפועל גם בפעם הראשונה שנהג נתפס. בתי המשפט בפעם הראשונה לא נוהגים לקבוע עונש מאסר בפועל בעצם הנהיגה לא היה סיכון חריג לנהג ולעוברי הדרך, אולם בכל מקרה ענשי הפסילה הם לתקופות ארוכות. (במשך תקופת הפסילה הנהג לא יוכל להוציא רישיון נהיגה).

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף

מדובר במקרים שבהם הנהג לא חידש רישיון נהיגה מסיבות מגוונות כגון אי תשלום אגרה, אי ידיעה שתוקף הרישיון פקע ועוד. במקרים אלה רמת הענישה היא שונה והיא אינה מחמירה כפי שנענש אדם שנהג ללא רישיון נהיגה כלל.

ענישה:

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף עד 6 חודשים => דוח קנס 250 ₪ + 8 נקודות.

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל 6 חודשים ועד שנתיים => דוח קנס 750 ₪ + 8 נקודות.

נהג חדש ללא רישיון נהיגה תקף מעל 6 חודשים => הזמנה לדין + 8 נקודות.

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל שנתיים => הזמנה לדין + 8 נקודות.

מתן רשות לאחר לנהוג ללא רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב => הזמנה לדין + 0 נקודות.

סוגיית הביטוח

חשוב לציין כי חברות הביטוח מחויבים על פי הפוליסה לפצות נהג בעת תאונת דרכים רק אם בעת התאונה היה לנהג רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב שבו נהג.

בנוסף, נהג שנוהג ללא רישיון נהיגה מעולם או עם רישיון נהיגה שפקע תוקפו מעל שנתיים יואשם גם בנהיגה ללא ביטוח חובה תקף (גם אם הוא מחזיק תעודה כזו בתוקף).

נהיגה ללא רישיון נהיגה מתאים לסוג הרכב

מדובר במקרים שבהם יש לנהג רישיון נהיגה לסוג מסוים של כלי רכב, למשל על כלי רכב פרטי והוא נוהג על כלי רכב מסוג אחר מסוג אופנוע או משאית. במקרים אלה סעיף האישום יהיה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה.

הענישה:

בית המשפט במקרה זה רשאי לקבוע את אותם העונשים שקובע לנהג שלא הוציא רישיון נהיגה מעולם, אולם יחד עם זאת, יש מרכיב נוסף שבית המשפט לוקח בחשבון והוא הפער שבין רישיון הנהיגה הקיים לעומת הרכב שבו נהג. ככל שהפער גדול יותר ורמת הסיכון גבוהה יותר כך רמת הענישה תהיה גבוהה יותר.

נהיגה ללא רישיון נהיגה עקב פסילה של בית המשפט

בית המשפט ע"פ חוק רשאי לפסול את רישיונו של נהג שהורשע בעבירת תעבורה. משמעות הפסילה היא : א) אין לנהג רישיון נהיגה . ב) איסור מוחלט לנהוג או לשבת מאחורי ההגה בעת תקופתה הפסילה.

ענישה:

בית המשפט רואה בחומרה רבה נהיגה בזמן פסילה משני טעמים :

א) הנהג מסכן את הציבור.

ב) הנהג מפר צו שיפוטי או במילים אחרות לא מכבד הוראות וצווים של בית המשפט.

בית המשפט לתעבורה רשאי במקרים אלה להטיל את אותם העונשים במקרה של נהג ללא רישיון נהיגה מעולם. חשוב לציין כי רף הענישה בפועל הוא הרבה יותר גבוהה מנהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם. בהרבה מאד מקרים של נהיגה בפסילה בית המשפט קובע בנוסף לעונשי פסילה ארוכים גם תקופות מאסר ארוכות.

תנאי בסיסי להרשעת הנהג בנהיגה בפסילה: הנהג חייב לדעת שהיה פסול וחייב שתהיה ראיה שמוכיחה את ידיעתו.

נהיגה ללא רישיון נהיגה עקב פסילה של משרד הרישוי

משרד הרישוי רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של נהג שצבר 36 נקודות או 72 נקודות (ראה מאמר "כמה נקודות זה שלילה?") או כאשר משרד הרישוי סבור כי הנהג מסוכן עקב ריבוי עבירות תעבורה.

ענישה:

בית משפט מתייחס למקרים אלה (נהיגה בעת פסילה של משרד הרישוי) כאל נהיגה בפסילה לכל דבר ועניין, ואותם הכללים לגבי נהיגה בפסילה של בית המשפט כפי שצוינו לעיל חלים גם כאן.

תנאי בסיסי להרשעת הנהג בנהיגה בפסילה: גם כאן הנהג חייב לדעת שהיה פסול וחייב שתהיה ראיה שמוכיחה את ידיעתו.

נהיגה ללא רישיון נהיגה עקב התליה של משרד הרישוי

מהי התליה?

ישנם מקרים שבהם משרד הרישוי שולח דרישה לנהג לבצע פעולות לחידוש רישיון הנהיגה והנהג לא מבצע את הדרישה. המחוקק כדי לאפשר למשרד הרישוי לחייב נהגים למלא אחר הוראותיו מאפשר להתלות את רישיונו של הנהג עד אשר מבצע את הדרישות כחוק.

משמעות ההתליה = פסילת רישיון נהיגה לכל דבר ועניין.

ענישה:

בית המשפט במקרים אלה של נהיגה בעת התליה של משרד הרישוי מתייחס לנהג הנאשם כאל נהג בעת פסילה ואותם הכללים לגבי נהיגה בפסילה של בית המשפט כפי שצוינו לעיל חלים עליו.

תנאי בסיסי להרשעת הנהג במקרה זה: גם כאן הנהג חייב לדעת שרישיונו היה בהתליה על ידי משרד הרישוי וחייבת להיות ראיה שמוכיחה ידיעה.

נהיגה ללא רישיון נהיגה עקב פסילה של ראש הוצאה לפועל

המחוקק הסמיך את ראש ההוצאה לפועל לפסול רישיון הנהיגה של נהג עקב חובות כלכליים למרות שאין קשר ישיר לנהיגה או עבירה כלשהי.

מתי הנהג יצטרך לעשות רישיון נהיגה מחדש?

על פי נוהל חדש של משרד הרישוי, נהג יחויב בטסט ותיאוריה מחדש רק אם עברו 10 שנים מיום שבו ראש ההוצאה לפועל לקח את רישיון הנהיגה שלו.

ענישה

ראה מקרה של נהיגה בפסילה עקב פסילה של בית המשפט.

נהיגה ללא רישיון נהיגה עקב פסילה של מכון הרפואי

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא גוף שהוקם על ידי המדינה במטרה לוודא כי כל נהג כשיר לנהוג מבחינה נפשית או רפואית.

המקרים שבהם נהג מגיע לבדיקה של המכון הרפואי

הרשעה בגין נהיגה בשכרות – משרד הרישוי מפנה למכון הרפואי.

הנהג מבקש להוציא רישיון נהיגה על רכב כבד או רכב ציבורי – משרד הרישוי מפנה למכון הרפואי.

הנהג מעורב בתאונה קטלנית – משרד הרישוי מפנה למכון הרפואי לאחר תום תקופת הפסילה.

הנהג בעל עבר תעבורתי עשיר – משרד הרישוי מפנה למכון הרפואי.

נהג חדש הורשע בגין נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול.

בגין בעיה בריאותית או נפשית – המוסד הרפואי המטפל מעביר פניה למכון הרפואי.

נהג שהגיע לצבירה של 72 נקודות – משרד הרישוי מפנה את הנהג למכון הרפואי ולאחר מכן ידרש הנהג לבצע טסט ותיאוריה מחדש.

המכון הרפואי רשאי לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה או לצמיתות.

ענישה בגין נהיגה בעת פסילה של מכון הרפואי

במקרים אלה ההתייחסות היא כאילו אדם לא הוציא רישיון נהיגה מעולם ואותם הכללים הרשומים לעיל בהקשר לענישה במקרה של נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם הרשומים לעיל חלים גם כאן.

מדוע חשוב לפנות לעורך דין תעבורה מומחה?

ענישה במקרים של נהיגה ללא רישיון נהיגה או נהיגה בפסילה היא ענישה מחמירה שמעמידה את חירויות הנאשם בסכנה חמורה ביותר. פניה לעורך תעבורה מומחה מאפשרת בדיקת חומר הראיות היטב והגנה טובה על הנאשם לצורך הקטנת הסיכון למינימום האפשרי.

משרדנו עורכי דין גל מוטאי ושות' עורכי דין תעבורה מורכב עורכי דין שוטרים בעברם ובעלי עשרות שנות ניסיון בתחום זה, נשמח לעמוד לשירותך.

טלפון לייעוץ וייצוג: 050-2266882

מאמרים נוספים באותו נושא

מומלץ לקרוא גם

אהבתם? שתפו לחברים!

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואטסאפ
שיתוף באימייל
שיתוף בלינקדאין