Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

גל מוטאי ושות' - משרד עורכי דין

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

המדריך השלם להתמודדות עם פסילה מנהלית

קיבלת דוח קנס או הזמנה למשפט? יש לך צורך בייצוג עורך דין או ביטול נקודות?

נא למלא פרטים ונחזור אליך בהקדם!

פסילת של משרד הרישוי בגין נקודות

המדריך השלם להתמודדות עם פסילה מנהלית של משטרת ישראל ומשרד הרישוי

פסילה מנהלית הינה פסילה שמבוצעת על ידי גופים מנהליים (משטרת ישראל ורשות הרישוי) . במדריך זה נסביר מהם סוגי הפסילה המנהלית? מתי נהג ייפסל פסילה מנהלית? מהם השיקולים שמנחים בפסילה מנהלית? מהם דרכי ההתמודדות עם פסילות אלו. המדריך נכתב על ידי עורך דין גל מוטאי.

1. פסילה ע"י קצין משטרה:

הבסיס החוקי:

סעיף 47 לפקודת התעבורה- פסילה בידי קצין משטרה

מי רשאי לפסול את רישיונכם?

(א) בסעיף זה, "קצין משטרה" – קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.

ע"פ נוהלי משטרת ישראל, רק קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה ממערך התנועה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג.

כיצד מבוצע ההליך של פסילה מנהלית? 

(ב) היה לשוטר יסוד סביר להניח כי נהג עבר לעיניו עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית, או כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל, או ניזוק רכוש, רשאי השוטר לדרוש מהנהג להילוות אליו אל קצין משטרה או ליטול ממנו את רישיון הנהיגה שלו.

הסבר: שוטר שמבחין בנהג שעובר עבירה שבתוספת הרביעית (עבירות אלו יפורטו בהמשך), או בנהג שמעורב בתאונת נזק או נפגעים, רשאי להזמין קצין משטרה למקום העבירה ע"מ שיחליט באם לפסול את הנהג או לאו, או ליטול את רישיון הנהיגה שלו ולהזמין אותו לקצין משטרה תוך 72 שעות מרגע ביצוע העבירה ע"מ שיחליט בתחנת המשטרה בעניינו.

מה דינו של נהג שזומן לשימוע בפני קצין משטרה ולא התייצב?

סעיף 47 לפקודת התעבורה:

(ו) לא הופיע הנהג בפני קצין המשטרה במועד שזומן אליו כאמור בסעיף קטן (ג), רשאי קצין המשטרה לפסול אותו מהחזיק ברישיון הנהיגה לפי סעיף קטן (ה) גם בהעדרו, ומאותו מועד יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מהחזיק רישיון נהיגה ויחולו עליו הוראות סעיף 67.

(ז) פסילה שהטיל קצין משטרה על הנהג מהחזיק רישיון נהיגה תחל ממתן ההחלטה.

(ח) בחישוב תקופת הפסילה לא תבוא במניין התקופה שחלפה עד מסירת הרישיון לרשות שנקבעה לכך בתקנות ובדרך שנקבעה.

הסבר: 

קצין משטרה רשאי לפסול אותו (בד"כ הוא פוסל), והפסילה נחשבת כאילו ידועה לנהג. באם הנהג ייתפס נוהג הוא יחשב כאחד שנהג בפסילה.

כמוכן חשוב להדגיש כי תקופת הפסילה לא תיספר כל עוד הנהג לא הפקיד את רישיון הנהיגה שלו.

מהם פרקי הזמן שרשאי קצין משטרה לפסול רישיון נהיגה? 

קצין משטרה יפסול רק אם יש יסוד סביר להניח שיוגש כתב אישום כנגד הנהג!

1. בעבירות התוספת הרביעית – רשאי לפסול למשך 30 יום.

2. בתאונות דרכים מסוג נזק או נפגעים – רשאי לפסול למשך 60 יום.

3. בתאונות קטלניות – חייב לפסול למשך 90 יום.

בגין אילו עבירות ניתן לפסול רישיון נהיגה למשך 30 ימים? (עבירות שבתוספת הרביעית)

1. א. אי ציות לתמרור עצור (לא עצר ולא נתן זכות קדימה).

ב. אי ציות לתמרור עצור (עצר אך לא נתן זכות קדימה).

ג. אי ציות לתמרור עצור (אי מתן זכות כשלא ידוע אם עצר).

2. אי ציות לתמרור מתן זכות קדימה.

3. נהג או ממונה על הרכב, שיכור.

4. אי תקינות רכב במצב העלול לסכן עוברי דרך (איסור שימוש).

5. עקיפה בדרך לא פנויה.

6. עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.

7. סיכון הולך רגל במעבר חצייה.

8. נהיגה במהירות של יותר מ – 30 קמ"ש בדרך עירונית ויותר

מ – 40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.

9. הובלת מטען החורג מהמשקל הכולל המותר ב- 25% ויותר.

10. נהג חדש המסיע מעל 2 נוסעים ללא מלווה.

11. הסעת נוסעים בשכר בכמות העולה על המותר ע"פ התקנות.

12. חציית מפגש רכבת כשדולק אור אדום או שהמחסום נע, או כשהרכבת מתקרבת / נראית או נשמעת.

13. הסעת נוסעים במונית מעל המותר.

14. רמזור אדום (אחד מהשלושה):

א. עבר ברמזור אדום והפריע לעוברי דרך (רכב/הולכי רגל…).

ב. עבר ברמזור אדום והגיע רכב מכיוון אחר.

ג. בשלוש שנים אחרונות עבר עבירה של אור אדום.

מהי פסלה עד תום הליכים? 

סעיף 47(ט) לפקודת התעבורה- בית המשפט המוסמך לדון בעבירה, שבשלה נפסל הרישיון לפי סעיף קטן (ה), רשאי להאריך את הפסילה עד לגמר בירור הדין או לבטל אותה, בתנאים או ללא תנאים.

הסבר:

פסילה עד תום הליכים הינה פסילה שמחליט עליה בית המשפט בד"כ בשל עבירה חמורה שסיכנה את המשתמשים בדרך או גרמה לתאונת דרכים קשה. הנהג ייפסל באם מסתמנת כלפיו אשמה.

הפסילה היא עד גמר המשפט והכרעת דינו של הנהג. כבוד השופט חשין קבע כי משך תקופת פסילה עד תום ההליכים הוא 6 חודשים אם בית המשפט לא נקב בתאריך ספציפי בהחלטתו על פסילה עד תום ההליכים.

בדרך כלל הנהג מובא לדיון בהחלטה בבקשת פסילה עד תום ההליכים בתוך התקופה שבה הנהג פסול מנהלית ע"י קצין המשטרה.

האם צה"ל רשאי לאפשר לנהג שנפסל פסילה מנהלית כאמור, לנהוג ברכב צבאי?

סעיף 47(י) לפקודת התעבורה- על אף האמור בסעיף קטן (ה)(2) ו-(3), רשאית רשות הרישוי מטעם צבא הגנה לישראל ליתן לאדם שנפסל כאמור באותו סעיף קטן רישיון נהיגה צבאי שעה שהוא משמש בתפקיד צבאי בלבד, אם הרשות משוכנעת כי הדבר דרוש לצורך צבאי דחוף ומוגדר; הוראת סעיף קטן זה לא תחול במקרה של תאונה בנסיבות האמורות בסעיף 64א.

האם יש סמכות לקצין משטרה לבטל את החלטתו לפסול נהג?

סעיף 47(יא) לפקודת התעבורה- קצין משטרה כאמור יחזיר רישיון נהיגה למי שנפסל מלהחזיק בו לפי סעיף זה, אם שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד בעל הרישיון.

שיקולים שאמורים להנחות קצין משטרה בבואו לפסול רישיון נהיגה:

א) חומרת העבירה.

ב) מסוכנותו של הנהג, שנמדדת ע"פ עברו התעבורתי.

ג) נסיבותיו האישיות של הנהג.

במקרים רבים קצין המשטרה פוסל את רישיונו של נהג מבלי לבצע איזון ראוי בין שיקולים האמורים לעיל. במקרים אלה קיימת בידי הנהג האפשרות לפנות לעו"ד מקצועי בתחום התעבורה ע"מ להגיש בקשה לבית המשפט לביטול הפסילה המנהלית שהושתה עליו ע"י קצין המשטרה.

כיצד מגישים בקשה לביטול הפסילה המנהלית: 

סעיף 48 ביטול פסילה

מי שנפסל בצו של קצין משטרה כאמור בסעיף 47, רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה; ובית המשפט, לאחר ששמע את היועץ המשפטי לממשלה או את בא-כוחו או שוטר, רשאי לבטל את הפסילה, בתנאים או ללא תנאי, אם שוכנע שביטול הפסילה לא יפגע בביטחון הציבור.

2. פסילה ע"י רשות הרישוי:

קיימות בידי רשות הרישוי סמכויות נרחבות לשלול את רישיונו של נהג מסיבות רבות ומגוונות. להלן חלק מעילות הפסילה:

א. פסילת רישיון נהיגה בגין צבירת נקודות:

נהג שמגיע לצבירה של 36 נקודות תקפות, רשות הרישוי רשאית לפסול אותו מלהחזיק ברישיון לתקופה של 3 חודשים.

נהג שמגיע לצבירה של 72 נקודות תקפות, רשות הרישוי רשאית לפסול אותו מלהחזיק ברישיון לתקופה של 9 חודשים.

דרכי התמודדות עם פסילה מסוג זה

במקרים אלה ע"פ תקנות התעבורה קיימת לנהג זכות שימוע בפני הרשות ע"מ לשכנע לבטל את הפסילה או לקצרה. מומלץ לפנות לעורכי דין מקצועיים בתחום התעבורה ע"מ לקבל ייצוג הולם. ניתן לערער על החלטת הרשות לפסול את רישיון הנהיגה בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

ב. פסילת רישיון הנהיגה והתנייתו בביצוע אמצעי תיקון של שיטת הניקוד : (התליה)

נהג שמחויב בביצוע קורסים לנהיגה מונעת, או בדיקות רפואיות או כל דבר אחר המתחייב ע"פ התקנות ולא מבצע, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו עד ביצוע אותם התנאים. במקרים אלה על הנהג להגיע למשרד הרישוי לבחון מהן הדרישות ממנו ולבצע אותן ע"מ לקבל את רישיונו בחזרה.

• אין צורך בייצוג עורכי דין

ג. פסילה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים:

נהגים רבים העוברים אירועים טראומטיים כגון תאונה קשה, אירוע מוחי, או אחרי פסילת רישיון של 9 חודשים בגין צבירת 72 נקודות, מוזמנים למכון הרפואי לצורך בחינת יכולתם לקבל רישיון נהיגה.

• במקרים אלה מומלץ מאד להיעזר בעורכי דין שמקצועיים בתחום ע"מ לקבל ייצוג הולם והדרכה נכונה.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

המדריך נכתב ע"י עורך דין גל מוטאי.

כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד תעבורה גל מוטאי ושות'

משרדנו מתמחה בתחום התעבורה ומורכב משוטרים בדימוס עם עשרות שנות במשטרת ישראל כשוטרים, ובנוסף עוסקים כעו"ד תעבורה המייצגים בשנים האחרונות כסנגורים בכל הארץ. טל לייעוץ וייצוג בכל הארץ: 050-2266882

מאמרים נוספים באותו נושא

מומלץ לקרוא גם

אהבתם? שתפו לחברים!

שיתוף בפייסבוק
שיתוף בוואטסאפ
שיתוף באימייל
שיתוף בלינקדאין